#RefugiDigne – COMUNICAT

COMUNICAT:

[CAT/CAST]

[CAT]

VOLEM ACOLLIR, PERÒ COM ESTEM ACOLLINT?

Un grup de persones refugiades que viuen en centres d’acollida a casa nostra convoquen a una roda de premsa el proper 15 de febrer del 2017 a les 11:30 a plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar la insuficiència, descoordinació i ineficàcia del programa d’acollida estatal, des de la seva experiència a Catalunya.

Si bé entenem i recolzem les mobilitzacions que reclamen l’arribada de majors contingents de persones refugiades i l’obertura de fronteres, veiem necessari que es focalitzin esforços en millorar aquest pla d’acollida de manera conjunta i coordinada entre els diferents actors socials implicats. Si som incapaces d’acollir en condicions les 471 persones que van arribar a Catalunya en el pla estatal l’any 2016, què passarà quan arribin milers de refugiades?

Malgrat que l’objectiu del citat programa d’ajuda estatal és el procés d’autonomia i integració dels i les nouvingudes, la realitat és força diferent, doncs el protocol d’acollida redactat per l’Estat Espanyol no ho garanteix.

Aquest es planteja en tres fases:

La primera, preveu que durant els primers 6 mesos (9 en els casos considerats més vulnerables) les persones refugiades puguin viure en centres d’acollida gestionats per diverses ONG on reben manutenció i altres ajuts, sense disposar de permís de treball.

La segona, amb possibilitat d’obtenir un permís de treball, preveu el lloguer autònom de pisos, sota finançament del mateix programa i fins un màxim de sis mesos prorrogable en cas de vulnerabilitat.

La tercera i última fase, preveu suports puntuals perquè s’entén que la persona ja és autònoma.

Les experiències viscudes mostren com les persones refugiades es troben en nombroses traves per passar de la primera a la segona fase. L’estatus jurídic i els avals del programa dels que disposen les persones refugiades dificulten l’accés al mercat de treball i a la borsa de lloguer d’habitatge privat.

Per tal de garantir la continuïtat entre les diferents fases del protocol d’acollida proposem:

 • Que les tres fases es planifiquin en una mateixa localització per tal de no trencar els processos d’integració i que s’ofereixi a la persona sol·licitant la possibilitat d’escollir el territori on dur a terme el procés per afavorir la seva autonomia i les xarxes socials existents.
 • Disposar del permís de treball i residència des de la primera fase.
 • Facilitar l’accés a la borsa d’habitatge social a totes les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
 • Que es faciliti l’accés a la informació disposant dels recursos de traducció necessaris.
 • Que es revisin els protocols interns d’actuació dins els centres d’acollida, per tal de promoure un acompanyament adient i l’exercici de drets bàsics.
 • La creació d’una figura externa, observadora i independent on les persones puguin adreçar les seves queixes i inquietuds de forma vinculant.

Tot i que entenem que les ONG es veuen immerses en múltiples tràmits burocràtics, i que les competències en polítiques d’asil són estatals, creiem que Catalunya, les seves institucions i Ajuntaments, han de donar una resposta més clara, contundent i coordinada a aquestes traves. Per fer-ho, considerem imprescindible la participació de les persones refugiades com a subjectes polítics actius en la re-definició dels processos d’acollida.

Entitats Adherides:

Punt de Suport a les Persones Migrants, SodePau, IAC-CATAC, Tanquem els CIE, CGT, CNT Barcelona, Papeles para todos y todas, Refugiarte, Fundació La Plana, Espai de l’inmigrant, Cuidando,  Lluita Internacionalista, Nómadas Insumisas de las Ex-Colonias, Gràcia Barri Obert, Indignados Refugiados i Moviment Popular de Gràcia.

————–

[CAST]


QUEREMOS ACOGER, PERO CÓMO ESTAMOS ACOGIENDO?

Un grupo de personas refugiadas que viven en centros de acogida aquí convocan a una rueda de prensa el 15 de febrero del 2017 a las 11:30 en plaza Sant Jaume de Barcelona para denunciar la insuficiencia, descoordinación e ineficacia del programa de acogida estatal, desde su experiencia en Cataluña.

Si bien entendemos y apoyamos las movilizaciones que reclaman la llegada de mayores contingentes de personas refugiadas y la apertura de fronteras vemos necesario que se focalicen esfuerzos al mejorar este plan de acogida de manera conjunta y coordinada entre los diferentes actores sociales implicados. Si somos incapaces de acoger en condiciones las 471 personas que llegaron a Cataluña en el plan estatal en 2016, que pasará cuando lleguen miles de refugiadas?

A pesar de que el objetivo del citado programa de ayuda estatal es el proceso de autonomía e integración de los y las recién llegadas, la realidad es bastante diferente, pues el protocolo de acogida redactado por el Estado Espanyol no lo garantiza.

Éste se plantea en tres fases:

La primera, prevé que durante los primeros 6 meses (9 en los casos considerados más vulnerables) las personas refugiadas puedan vivir en centros de acogida gestionados por varias ONG donde reciben manutención y otras ayudas, sin disponer de permiso de trabajo.

La segunda, con posibilidad de obtener un permiso de trabajo, prevé el alquiler autónomo de pisos, bajo financiación del mismo programa y hasta un máximo de seis meses prorrogable en caso de vulnerabilidad.

La tercera y última fase, prevé apoyos puntuales porque se entiende que la persona ya es autónoma.
Las experiencias vividas muestran como las personas refugiadas se encuentran con numerosas trabas para pasar de la primera a la segunda fase. El estatus jurídico y los avales del programa de los que disponen las personas refugiadas dificultan el acceso al mercado de trabajo y a la bolsa de alquiler de vivienda privada.

Para garantizar la continuidad entre las diferentes fases del protocolo de acogida proponemos:

 • Disponer del permiso de trabajo y residencia desde la primera fase.
 • Que las tres fases se planifiquen en una misma localización para no romper los procesos de integración y que se ofrezca a la persona solicitante la posibilidad de escoger el territorio donde llevar a cabo el proceso para favorecer su 
autonomía y las redes sociales existentes.
 • Facilitar el acceso a la bolsa de vivienda social a todas las personas en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
 • Que se facilite el acceso a la información disponiendo de los recursos de 
traducción necesarios.
 • Que se revisen los protocolos internos de actuación dentro de los centros de 
acogida, para promover un acompañamiento adecuado y el ejercicio de 
derechos básicos.
 • La creación de una figura externa, observadora e independiente donde las 
personas puedan dirigir sus quejas e inquietudes de forma vinculante.

A pesar de que entendemos que las ONG se ven inmersas en múltiples trámites burocráticos, y que las competencias en políticas de asilo son estatales, creemos que Cataluña, sus instituciones y Ayuntamientos, tienen que dar una respuesta más clara, contundente y coordinada a estas trabas. Para hacerlo, consideramos imprescindible la participación de las personas refugiadas como sujetos políticos activos en la redefinición de los procesos de acogida.

Entidades Adheridas:

Punt de Suport a les Persones Migrants, SodePau, IAC-CATAC, Tanquem els CIE, CGT, CNT Barcelona, Papeles para todos y todas, Refugiarte, Fundació La Plana, Espacio del inmigrante, Cuidando,  Lluita Internacionalista, Nómadas Insumisas de las Ex-Colonias, Gràcia Barri Obert, Indignados Refugiados y Moviment Popular de Gràcia.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s